Cách xác Định Chủ Ngữ & đơn vị
Cách để xác định CHỦ NGỮ cho đúng ở task 1 là sẽ phải căn cứ vào:

  • Câu đề bài cho
  • Đơn vị của biểu đồ là gì

Ví dụ 1:

Cách xác định chủ ngữ và đơn vị trong IELTS Writing task 1
Chủ ngữ của bài này sẽ là NUMBER OF MEN AND WOMEN

Chính xác hơn chủ ngữ đầy đủ của bài sẽ là  the numbers of men and women attending various evening courses at an adult education centre in the year 2009 sẽ là chủ ngữ chính của biểu đồ bar 

Còn biểu đồ chart chủ ngữ chính là the ages of these course participation thì em sẽ paraphrase trên 2 cái chủ ngữ chính đó

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:
1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the bar chart below shows the number of men and women

2. Đơn vị của biểu đồ là: Number of people
==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là NUMBER OF MEN AND WOMEN

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm
Paraphrase như sau:

NUMBER OF MEN AND WOMEN
= A group of adults
= Several adults

Các cách paraphrase có thể tham khảo

  • the figure for ......
  • how many males and females joining in evening courses....
  • the age distribution / range of these course participation

Lưu ý là nếu đã có the number of mà em nào dại dột paraphrase thành THE PERCENTAGE OF / THE PROPORTION OF / THE RATE / THE RATIO ... là coi như Paraphrase sai cả bài nha!

Ví dụ 2:

Cách xác định chủ ngữ và đơn vị trong IELTS Writing task 1

Chủ ngữ của bài này sẽ là NUMBER OF WORKERS WHO ARE AFFECTED BY FACTORS CONDUCTED IN THIS SURVEY

Các em chú ý là bài này nó không nêu rõ đơn vị của bài là gì, thông thường thì trong các bài IELTS người ta sẽ có nêu rõ đơn vị cho các em dễ dàng viết bài

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm.

Ví dụ 3:

Cách xác định chủ ngữ và đơn vị trong IELTS Writing task 1
Chủ ngữ của bài này sẽ là THE PERCENTAGE OF WATER USAGE IN SAN DIEAGO, CALIFORNIA AND THE REST OF THE WORLD

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:
1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the pie chart below compare water usage.....

2. Đơn vị của biểu đồ là: %.
==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là THE PERCENTAGE OF WATER USAGE IN SAN DIEAGO, CALIFORNIA AND THE REST OF THE WORLD
Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm.

Paraphrase như sau:
WATER USAGE
= The figure for water consumption IN SAN DIEAGO, CALIFORNIA AND THE REST OF THE WORLD
= The proportion of water usage IN SAN DIEAGO, CALIFORNIA AND THE REST OF THE WORLD