Từ vựng tiếng Anh chủ đề Topic Study

 • lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học
 • exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tập
 • homework /ˈhoʊmwɜːrk /; home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt /: bài tập về nhà
 • academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt / : bảng điểm
 • qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấp
 • credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə / = credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích
 • drop out (of school) /drɑːp aʊt/, học sinh bỏ học
 • mark /mɑːrk/, score /skɔː / chấm điểm
 • tutorial /tuːˈtɔːriəl /: dạy thêm, học thêm
 • distance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: đào tạo từ xa
 • vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / : đào tạo nghề
 • evaluation /ɪˈvæljueɪt/, measurement /ˈmeʒərmənt/: đánh giá
 • teaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy học
 • pass (an exam) /pæs/: đỗ
 • take /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thi
 • civil education /ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn /, civics /ˈsɪvɪks /: giáo dục công dân
 • course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
 • tutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm
 • lesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo án
 • conduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểm
 • school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ
 • materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu
 • performance /pərˈfɔːrməns /: học lực
 • poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (xếp loại hs)
 • hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá
 • break / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ giải lao (giữa giờ)
 • summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ hè
 • extra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóa
 • enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /; số lượng học sinh nhập học
 • enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập học
 • professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /: phát triển chuyên môn
 • hall of fame /hɔːl əv feɪm /: phòng truyền thống
 • learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương pháp lấy người học làm trung tâm
 • cheating /tʃiːtɪŋ/ (in exams): quay cóp (trong phòng thi)
 • prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài (việc làm của giáo viên)
 • group work /ɡruːp wɜːrk/: theo nhóm
 • physical education /ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/: thể dục
 • best students' contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /: thi học sinh giỏi
 • university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
 • high school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp THPT
 • final exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp
 • objective test /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệm
 • subjective test /səbˈdʒektɪv test/: thi tự luận
 • practice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hành
 • Cut class /kʌt klæs/ (v): trốn học
 • Play truant / pleɪ ˈtruːənt/(v) : trốn học
 • It is rewarding to learn a foreign language
 • Beneficial = rewarding 
 • I believe that I will have a promising future with this major 
 • This major is prevailing since this industry has a high demand for… 
 • Popular = prevailing 
 • Overseas students should aim at career-oriented study plans
 • Job-centred - career-oriented 
 • Studying alone in a foreign country is actually a challenging task