Từ vựng tiếng Anh miêu tả người phụ nữ Việt Nam

 • Adorable - /əˈdɔːrəbl/ - đáng yêu, dễ thương
 • Attractive - /əˈtræktɪv/ - lôi cuốn, hấp dẫn
 • Beautiful - /ˈbjuːtɪfl/ - xinh đẹp
 • Capable - /ˈkeɪpəbl/ - đảm đang
 • Compliant - /kəmˈplaɪənt/ - mềm mỏng, yêu chiều
 • Lovely - /ˈlʌvli/ - đáng yêu, dễ mến
 • Elegant - /ˈelɪɡənt/ - yêu kiều, duyên dáng
 • Industrious - /ɪnˈdʌstriəs/ - cần cù, chăm chỉ
 • Painstaking - /ˈpeɪnzteɪkɪŋ/ - cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó
 • Resilient - /rɪˈzɪliənt/ - tháo vát, kiên cường
 • Resourceful - /rɪˈsɔːrsfl/ - tháo vát, lanh lợi
 • Sacrificial - /ˌsækrɪˈfɪʃl/ - hi sinh
 • Soothing - /ˈsuːðɪŋ/ - nhẹ nhàng, dịu dàng
 • Thrifty - /ˈθrɪfti/ - tiết kiệm, biết chi tiêu
 • Tidy - /ˈtaɪdi/ - ngăn nắp, gọn gàng
 • Sensitive - /ˈsensətɪv/ - nhạy cảm
 • Virtuous - /ˈvɜːrtʃuəs/ - đức hạnh, đàng hoàng
 • Benevolent-  /bəˈnevələnt/ - nhân ái, tốt bụng, hào phóng
 • Unyielding - /ʌnˈjiːldɪŋ/ - bất khuất, kiên định
 • Faithful - /ˈfeɪθfl/ - thủy chung, chân thành
 • Graceful - /ˈɡreɪsfl/ - duyên dáng, uyển chuyển