Phân tích

Cách viết như sau: 

 • Overall: nhìn chung sau 5 năm, thì school library có sự bổ sung về infrastructure để phù hợp với nhu cầu của học sinh và sự phát triển công nghệ. Tuy nhiên, những chức năng cơ bản của library như borrowing & returning và meeting room thì vẫn được giữ lại.
 • Body 1: viết về năm quá khứ,có thể nêu có 2 book shelves ở 2 đầu của phòng, ở giữa là studying table (4 cái).
 • Phía bên tay trái thì có các phòng như classroom, meeting room và bên tay phải thì có library office.
 • Body 2: viết về sự thay đổi của 5 năm sau so với quá khứ.
 • Book shelves thì 1 cái replace để dành chỗ cho  desks for students' laptop (cái này khi xưa chỉ có 1 mà cho computer nay thành 2 với sự phát triển thì đổi thành laptop)
 • Studying tables thì đổi thành private studying table và bổ sung thêm số lượng.
 • Borowing & returning thì tách ra thành 2 phòng, và bổ sung thêm recording room
 • Library office bị đổi thành conference room .

Các từ vựng & ideas có thể dùng

 • compare a school library five years ago with its present layout.
 • today there are desks provided for students to use their laptops.
 • tables for private study have now replaced shared studying tables.
 • four large studying tables occupied the centre of the library.
 • take up this space.
 • The bookshelves shown at the top of the old plan still remain today.
 • the bookshelves at the bottom of the library plan five years ago have been replaced by desks for students'laptops.
 • occupied by computer desks.
 • The library office of five years ago is now a conference room. 
 • There have also been changes on the left side of the plans. 
 • borrowing and returning areas have been retained.
 • they are now separated. 
 • is still in the same place.