Cách viết mở bài IELTS Writing Task 2 - Dạng Discussion

Đề bài: Some people think international car-free days are an effective way of reducing air pollution, others think there are some other ways. Discuss both views and give your own opinion.

Với phần Ielts writing task 2 - Phần mở bài chúng ra sẽ bao gồm tối thiểu là 2 câu chính:

  • Câu 1: paraphrase lại đề bài, hay nói cách khác là viết lại đề bài sao cho nghĩa không đổi
  • Câu 2: Trả lời vào đề bài là mình đồng ý với ý kiến nào, và trong bài này mình sẽ bàn về cả hai quan điểm đã nêu ra.

Để bắt đầu phần mở bài, chúng ta có thể cho một câu dẫn trước tiên:

  • Recently, (Noun) has been becoming
  • increasingly popular among a large number of people.

(Gần đây, (vấn đề gì đó) đã ngày càng trở thành một vấn đề với đối với rất nhiều người.

Noun mình sẽ điền một cụm từ bao quát cả đề bài. Ví dụ như trong bài hôm nay nói về air pollution thì Thầy sẽ dùng từ cần điền là envirronment.
Recently, ENVIRONMENT has been becoming increasingly popular among a large number of people.
=========================================
Câu thứ 2 mình sẽ paraphrase lại đề bài, và cách đơn giản nhất đó là tìm từ đồng nghĩa

  • international = global
  • car free days = days without using cars to commute
  • effective = useful = helpful
  • way = measure = solution
  • air pollution = air contamination

Vậy chúng ta sẽ có một câu được viết lại như sau:
While it is argued that global days without using cars to commute are a useful solution to reduce air contamination, there are several people who strongly believe that some other measures can be used.
=====================================
Câu thứ 3 mình sẽ đi trả lời đề bài (Nêu ra quan điểm cá nhân và diễn giải sẽ trình bày về cả hai quan điểm trong bài viết)
In my opinion, I agree with the former point of view and the reasons supporting both perspectives will be outlined in the following essay.
===============================
Vậy chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh như sau:
Recently, environment has been becoming increasingly popular among a large number of people. While it is argued that global days without using cars to commute are a useful solution to reduce air contamination, there are several people who strongly believe that some other measures can be used. In my opinion, I agree with the former point of view and the reasons supporting both perspectives will be outlined in the following essay.