Cấu trúc chỉ kế hoạch/dự định

 • I am planning on + V-ing (tôi đang có kế hoạch làm)
 • Xét ví dụ: I'm planning on throwing a big party for Kevin's 30th birthday in November.
 • I'm looking forward to + V-ing (tôi đang mong chờ)
 • Xét ví dụ: I'm really looking forward to visiting my cousins in June – I haven't seen them in five years!
 • My first priority is….(Ưu tiên hàng đầu của tôi là …)
 • Another thing that need to be done is …. (Một việc khác cần phải làm là …).
 • Once I have + V3/ed, I will …… (Một khi tôi đã………xong, tôi sẽ …)
 • Can't wait to + V nguyên mẫu (tôi không thể đợi để được …)
 • Xét ví dụ: I can't wait to see the new Star Wars movie.
 • I'm counting down the days until… (tôi đang đếm ngược đến …)
 • Xét ví dụ: I'm counting down the days until the end of the semester.