1. Hội đồng quản trị = Board of Directors
 2. Cổ đông = Share holder
 3. Thành viên ban quản trị = Executive
 4. Người sáng lập = Founder (Đồng sáng lập =  Co-founder)
 5. Chủ tịch = President / Chairman
 6. Phó chủ tịch = Vice President (VP)
 7. Giám đốc = Director
 8. Giám đốc điều hành = Chief Executive Officer (CEO)
 9. Giám đốc thông tin = Chief Information Officer (CIO)
 10. Giám đốc tài chính = Chief Financial Officer (CFO)
 11. Phó giám đốc = Deputy / Vice Director
 12. Trưởng phòng = Head of Department / Department manager
 13. Phó phòng = Deputy of Department
 14. Trưởng bộ phận = Head of Division / Section Manager
 15. Trưởng phòng nhân sự = Personnel Manager
 16. Trưởng phòng kế toán = Accounting Manager
 17. Trưởng phòng tài chính = Finance Manager
 18. Trưởng phòng Marketing = Marketing Manager
 19. Trưởng phòng sản xuất = Production Manager
 20. Quản lý = Manager
 21. Người giám sát = Supervisor
 22. Trưởng nhóm = Team Leader
 23. Thư ký = Secretary
 24. Trợ lý GĐ = Assistant
 25. Lễ tân = Receptionist
 26. Người làm chủ = Employer
 27. Người làm công = Employee
 28. Cán bộ, viên chức = Officer
 29. Chuyên viên = Expert
 30. Cộng tác viên = Collaborator
 31. Thực tập sinh = Trainee
 32. Người học việc = Apprentice
 33. Người đại diện = Representative
 34. Đồng nghiệp = Co-worker / Colleague / associate