• Halo effect: hiệu ứng hào quang 
 • Dysfunctional conflict: xung đột bất thường 
 • Ego: cái tôi, bản ngã 
 • Emotional intelligence: trí tuệ cảm xúc  
 • Encoding: mã hóa 
 • Endocrine system: hệ nội tiết 
 • Environmental variables: các biến môi trường 
 • Insomnia: chứng mất ngủ Instinct: bản năng, năng khiếu
 • Judgment: óc phán đoán, lương tri  
 • Altruism: lòng vị tha, hành động vị tha 
 • Alzheimer's disease: bệnh tâm thần, chứng mất trí 
 • Implicit learing: học tập vô thức 
 • Health psychology: tâm lý học về sức khỏe 
 • Humanistic psychology: tâm lý học nhân văn 
 • Hallucination: ảo giác 
 • Hypnosis: sự thôi miên
 • Autism: bệnh tự kỷ 
 • Accommodation: sự điều tiết  
 • Acquisition: sự tiếp nhận 
 • Addiction: sự nghiện 
 • Brainstorming: động não 
 • Burnout: mệt lử
 • Business psychology: tâm lý học kinh doanh 
 • Leading by example: lãnh đạo bằng cách làm gương 
 • Long-term memory: trí nhớ dài hạn  
 • Ageism: sự đối xử không công bằng với người nào đó do tuổi tác của họ 
 • Aggression: thái độ công kích 
 • Anxiety: sự lo âu